Υπογράφουμε το «Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των Ανθρώπων της Κύπρου»

Ξεκινούμε σήμερα τούτη την εκστρατεία συλλογής υπογραφών. Υπογράφοντας το « όλες και όλοι εμείς που θέλουμε να ζήσουμε σε μία, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο, δεσμευόμαστε να μην συμμετέχουμε σε κανενός είδους σύγκρουση και να συνεχίσουμε τους αγώνες για να κτίσουμε την ομοσπονδία από τα κάτω. Αποτελεί μια πράξη συμβολική, αλλά ταυτόχρονα και μια ουσιαστική διακήρυξη της θέσης μας απέναντι στον διαχωρισμό του τόπου μας.

We are launching today this signature collection campaign. By signing the “Peace Agreement between the People of Cyprus”, all of us who wish to live in a reunited and peaceful Cyprus are committed to not engage in any kind of conflict and to continue the struggle to build federation from below. It is a symbolic action but at the same time, a substantive declaration of our position regarding the division of our country.

<div class=”change-embed-petition” data-petition-id=”11968834″></div>
<script src=”https://static.change.org/product/embeds/v1/change-embeds.js” type=”text/javascript”></script>

———————————————————-

Text in Greek, Turkish and English

Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των Ανθρώπων της Κύπρου

Μετά από πολλά χρόνια και αμέτρητες προσπάθειες, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ελάχιστα αποτελέσματα έχουμε δει. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις και η λογική του conflict resolution αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και ανεπαρκείς για να σταματήσουν τη διαίρεση της Κύπρου. Η τελευταία αποτυχημένη απόπειρα στο Κρανς Μοντάνα προκάλεσε απογοήτευση και αγανάκτηση ανάμεσα στους ανθρώπους της Κύπρου.

Για τους λόγους αυτούς, εμείς, οι υπογράφοντες/ουσες, είμαστε αποφασισμένες/οι να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να οικοδομήσουμε την Κύπρο που ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε.

Διεκδικούμε το δικαίωμα κάθε ατόμου να ζει στην Κύπρο χωρίς κυπριακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που έχει επισκιάσει κάθε άλλη πολιτική υπόθεση. Απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε μαζί ειρηνικά, χωρίς την απειλή του πολέμου, χωρίς τη σκιά των όπλων. Η κουλτούρα του μιλιταρισμού συμβάλλει και ενισχύει τη διαίρεση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και διαιωνίζει άλλες καταπιεστικές δομές που σχετίζονται με τον εθνικισμό, το φύλο και τη σεξουαλικότητα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, των οικολογικών μας κοινών και των κοινών των πόλεων γενικότερα. Δηλώνουμε, λοιπόν, ότι:

 • αρνούμαστε να πάρουμε όπλα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ζει στο νησί, με σκοπό τη διαιώνιση της εθνοτικής σύγκρουσης στην Κύπρο
 • δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία στρατιωτική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής άμυνας)
 • δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε γέφυρες που ξεπερνούν τον δυϊσμό Ε/κ – Τ/κ, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ομοσπονδιακή κουλτούρα που θα περιλαμβάνει όλους όσοι ζουν στην Κύπρο
 • δεσμευόμαστε να προσπαθήσουμε ώστε όλες οι πολιτικές μας ενέργειες και ο ακτιβισμός μας από τώρα και στο εξής να προσανατολίζονται στην αντίληψη μιας ολόκληρης και επανενωμένης Κύπρου
 • θα λάβουμε μέτρα που θα θέσουν υπό αμφισβήτηση τη διαίρεση και θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, θα διευκολύνουν την επαφή και τη συνεργασία των ανθρώπων της Κύπρου
 • θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα πρόσωπο που ζει στην Κύπρο δεν θυματοποιείται και ότι όλα τα άτομα αντιμετωπίζονται με πλήρη ισότητα ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνότητα, τον τόπο γέννησής τους, την κοινωνική τάξη, την ηλικία, τη σωματική τους ικανότητα, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό
 • επιλέγουμε να υποστηρίζουμε την ομοσπονδία ως ένα σύστημα που διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την ισότητα: αυτό είναι το ιδανικό σύστημα για την πολιτική οργάνωση των Κυπρίων, ένα σύστημα που γεννήθηκε από τις συνθήκες της ιστορίας και της γεωγραφίας της Κύπρου.

Στόχος μας είναι να κτίσουμε την ομοσπονδία από τα κάτω, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φτιάξουμε και να εφαρμόσουμε τις δομές που θα δημιουργήσουν μια ενωμένη Κύπρο.

Είμαστε η λύση! Είμαστε η επανένωση!

 

TR

Kıbrıs’ın İnsanları arasında Barış Anlaşması

Kıbrıs sorununun çözümü için uzun yıllardır, sayısız çabalar, görüşmeler, müzakerelerden sonra, çok az sonuç gördük. Uluslararası müzakereler ve ‘çatışmaların çözümü’ mantığının, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü sonlandırmaları için sonuçsuz ve yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Crans Montana’daki son başarısız deneme, Kıbrıs’ın insanları arasında hayal kırıklığı ve bıkkınlığa sebep oldu.

Bu sebeplerden dolayı bu anlaşmayı imzalayan bizler, konuyu elimize almaya, hayalini kurduğumuz ve tahayyül ettiğimiz Kıbrıs’ı inşa etmeye kararlıyız
Her insanın Kıbrıs’ta, tüm diğer politik meselelerden daha fazla hayatımıza gölge düşürmüş olan Kıbrıs sorunu olmadan yaşama hakkını talep ediyoruz. Savaş tehdidi ve silahların gölgesi olmadan, barış içinde birlikte yaşama hakkını talep ediyoruz. Militarizm kültürü, bölünmeyi güçlendirerek katkı sağlar ve paralel olarak milliyetçilik, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, çevrenin ve ekolojik-kentsel ortak alanların tahrip edilmesi gibi meselelerle ilgisi olan diğer baskıcı yapıları destekler ve devamını sağlar.

 

 • · Kıbrıs’ta etnik çatışmanın kalıcılaştırılması hedefiyle adada yaşayan herhangi bir kişiye yönelik silah kullanmayı reddediyoruz
 • Sivil savunma da dahil olmak üzere hiçbir askeri eyleme katılmayacağız
 • Kıbrıs’ta yaşayan herkesi içerecek, gerçek bir federasyon kültürünün oluşturulması için Kıbrıslı Rum – Kıbrıslı Türk ikilisini aşan köprüler kurmaya söz veriyoruz.
 • Tüm politik eylemlerimizin ve aktivizmin bundan sonra, bütün ve birleşik bir Kıbrıs algısına yönelik olması için çalışmaya söz veriyoruz
 • Bölünmeyi sorgulatacak ve güven inşa edecek, Kıbrıs’ın insanları arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıracak önlemler alacağız
 • Kıbrıs’ta yaşayan hiç kimsenin kurban haline gelmemesini ve tüm kişilerin dilden, dinden, milliyetten, doğdukları yerden, sosyal sınıftan, yaştan, fiziksel yeterlilikten, cinsiyetten veya cinsel yönelimden bağımsız olarak, tam eşitlikle muamele görmesini sağlamak için çalışacağız
 • Adaleti ve eşitliği sağlayan bir sistem olarak federasyonu desteklemeyi seçiyoruz. Kıbrıslıların siyasi örgütlenmesi için, tarih koşullarından ve Kıbrıs’ın coğrafyasında doğmuş en ideal sistem budur.

Hedefimiz federasyonu tabandan kurmak, birleşik bir Kıbrıs’ı yaratacak yapıları oluşturmak ve uygulamak için çalışmaya devam etmektir.

Biz çözümüz! Yeniden birleşme biziz!

 

ΕΝ

Peace Agreement Between the People of Cyprus

After many years and countless efforts, discussions and negotiations to resolve the Cyprus problem, we have seen very little. International negotiations and conflict resolution have proven to be ineffective and insufficient in bringing an end to the division of Cyprus. The latest failed attempt at Crans Montana has brought waves of disappointment and frustration among the people of Cyprus.

For these reasons, we, the undersigned, are determined to take matters into our hands and build the Cyprus we dream and envision.

We demand the right of every person to live in Cyprus without the Cyprus problem, a problem which has overshadowed every other political affair. We demand the right to live together in peace, without the threat of war, without the shadow of arms. The culture of militarism contributes and enhances the division, while it also supports and perpetuates other oppressive structures related to nationalism, gender and sexuality, the destruction of the environment and our ecological and urban commons more generally. We therefore declare that:

 

 • we refuse to take arms against any person who lives on the island for the purposes of perpetuating the ethnic conflict in Cyprus;
 • we will not participate in any military-related activity (including civil defence);
 • we are committed to building bridges that transcend the Greek Cypriot-Turkish Cypriot binary, in order to create a true federal culture that includes everyone who lives in Cyprus;
 • we pledge to make the effort that all our political actions and activism from now on will be oriented to the conception of a whole and re-united Cyprus;
 • we will undertake measures that challenge the division and build trust, facilitate contact and cooperation of the people of Cyprus;
 • we will strive to secure that no person who lives in Cyprus is victimised and that everyone is treated with full equality regardless of their language, religion, race, place of birth, social class, age, physical ability, gender or sexual orientation;
 • we choose to support federalism as a system that ensures justice and equality: this is the ideal system for a political organisation of Cypriots, a system born out of the conditions of the history and geography of Cyprus.

Our aim is to create a federation from below, to continue working in order create and implement the structures that will create a united Cyprus.

We are the solution! We are reunification!