Παρέμβαση στο PRIDE: Διεκδικούμεν φωνή, οργανωνούμαστεν, έν τους παρακαλούμεν

Στες 28 του Μάη, απαντώντας στο κάλεσμα της Queer Cyprus Association, που δραστηριοποιείται στον βορρά, εσυμμετάσχαμεν στην “Πορεία Υπερηφάνειας” που εδιοργάνωσεν η accept ΛΟΑΤ Κύπρου στον νότο. Το κάλεσμαν της QCA άλλωστε εκφράζει μας τζι εμάς: Πολλά άτομα βιώνουν διακρίσεις και παραβίαση του βασικού δικαιώματος στη ζωή λόγω του καπιταλιστικού και πατριαρχικού συστήματος, όπως... Continue Reading

Queer Cyprus Association at Pride 2017

Transcript/Απομαγνητοφώνηση/Transkripsiyon While we are marching, raising awareness and increasing our visibility marking the 17th of May, commemorating the decision to remove homosexuality from the International Classification of Diseases, hundreds of homosexuals are tortured, executed in concentration camps in Chechenia. Due to the capitalist and patriarchal system prevailing on our island and various places all around the... Continue Reading

“Here we go again!” We participate in the Pride protest on 13/5

For us, pride marches are marches commemorating the Stonewall uprisings, as well as all the struggles and assertions for the liberation of our desires, genders and sexualities. Liberation from oppressive normative systems, from patriarchy and capitalism which violently dominate and commodify our lives, putting them intο boxes for the sole purpose of profiting from pink money. It is a way to collectively claim public... Continue Reading

Hade Gene Yürüyoruz!

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır. Onur yürüyüşleri kollektif olarak ve dayanışma içerisinde kamusal alanlara sahip çıkmak, ırkçılık, homofobi, bifobi, transfobi, seksizm, hetero + homo normativite ile mücadele etmek ve ayni zamanda milliyetçilik, kapitalizm, ataerki, militarizm, cinsiyet temelli şiddet ve... Continue Reading

“Άτε πάλε!” Συμμετέχουμε στην διαδήλωση του Pride στις 13/5

Οι πορείες περηφάνιας είναι για μας πορείες μνήμης για την εξέγερση του Stonewall, για όλους τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για απελευθέρωση των επιθυμιών, των φύλων και των σεξουαλικοτήτων μας. Απελευθέρωση απο καταπιεστικά κανονιστικά συστήματα, απο την πατριαρχία και από τον καπιταλισμό που βίαια εξουσιάζει κι εμπορευματικοποιεί τις ζωές μας, που τις κατατάσσει σε κουτάκια με μόνο σκοπό το κέρδος απο το ροζ... Continue Reading